30th.Nov.1991 @ Silver Elephant (Kichijoji, Tokyo)

Vocal : Hiroshi Ito
Guitar : Atsushi Matsuda
Bass : Kazuhisa Betsui
Keyboard : Akitoshi Kawai
Drums : Jun Yamazaki