11th.Jul.1987 @ Lazy Ways (Yoyogi, Tokyo)

Vocal : Yoshiyuki Takei
Guitar : Koji Kikuchi
Bass : Kazuhisa Betsui
Keyboard : Akitoshi Kawai
Drums : Jun Yamazaki