26th.Jul.1987 @ Jirokichi (Koenji, Tokyo)

Vocal : Yoshiyuki Takei
Guitar : Koji Kikuchi
Bass : Kazuhisa Betsui
Keyboard : Akitoshi Kawai
Drums : Jun Yamazaki