1st.Nov.1991 @ Jean Genie (Ishikawacho, Yokohama)

Vocal : Hiroshi Ito
Guitar : Atsushi Matsuda
Bass : Kazuhisa Betsui
Keyboard : Akitoshi Kawai
Drums : Jun Yamazaki